บทความ

กฎจราจร บนท้องถนน

กฎจราจร บนท้องถนน

กฎจราจร บนท้องถนน 

พฤติกรรมการขับขี่รถที่ไม่มีน้ำใจกับผู้ร่วมทาง ขับรถด้วยความประมาท มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ และยังมีความผิดทางกฎหมายด้วย เช่น

1. ขับรถคร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ มีโทษปรับ 500 บาท

2. ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร มีโทษปรับ 500 บาท

3. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริม สำหรับการสนทนา มีโทษปรับ 500 บาท

4. ขับรถด้วยอัตราความเร็วเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้ง มีโทษปรับ 500 บาท

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (6), (7), (9) ,มาตรา 67 วรรคหนึ่ง และมาตรา 152, 157 ประกอบ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวน ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ

 

Cr. กระทรวงยุติธรรม

 

CallAction