บทความ

เช่ารถเล่มทะเบียนรถควรเก็บไว้ไหนและถ้าไม่พกผิดไหม

เช่ารถเล่มทะเบียนรถควรเก็บไว้ไหนและถ้าไม่พกผิดไหม

หากเพื่อน ๆ เช่ารถ แล้วเล่มทะเบียนรถควรเก็บไว้ไหนและถ้าไม่พกผิดไหม

เล่มทะเบียนรถ เป็นเอกสารสำคัญประจำรถ โดยของรถยนต์จะเป็นเล่มสีน้ำเงิน และมอเตอร์ไซค์เป็นเล่มสีเขียว เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของรถ รวมถึงแสดงรายละเอียดของตัวรถ เช่น ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ของรถ (เจ้าของรถ) ยี่ห้อของรถ หมายเลขตัวรถ รวมถึงประวัติการโอนรถและเสียภาษีประจำปี ดังนั้น หากไม่มีแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก็ถือว่ามีความผิด แต่ถ้าเก็บในรถก็กลัวหาย แล้วควรเก็บไว้ที่ไหนดี

 

เล่มทะเบียนรถเก็บที่ไหนดีสุด

กรมการขนส่งทางบกแนะนำว่า เจ้าของรถไม่ควรเก็บเล่มทะเบียนรถตัวจริงไว้ในรถเพื่อป้องกันการสูญหาย ตลอดจนใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ เพราะอาจเสี่ยงถูกมิจฉาชีพขโมยไปกระทำการโดยมิชอบ เช่น ปลอมแปลงเพื่อสวมทะเบียน หรือเสี่ยงที่เอกสารสำคัญดังกล่าวจะสูญหาย

แต่ควรพกสำเนาเล่มทะเบียนรถ โดยถ่ายหน้าที่ปรากฏชื่อเจ้าของรถและรายละเอียดตัวรถแทนฉบับจริงเพื่อเก็บไว้ในรถแทน รวมถึงต้องติดแผ่นป้ายทะเบียน เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง ในจุดที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีถูกเรียกตรวจสอบ

 

ไม่มีเล่มทะเบียนรถแสดงต่อเจ้าหน้าที่มีความผิดไหม

หากผู้ขับขี่รถไม่แสดงเล่มทะเบียน หรือสำเนาเล่มทะเบียนรถที่มีรายละเอียดตามที่กำหนด เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบ ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42 โดยระบุไว้ว่า ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ และต้องมีใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับรถ เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที ทั้งนี้ หากผู้ใดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

เล่มทะเบียนรถไม่ใช่เอกสารเดียวที่ต้องมีติดรถ

นอกจากเล่มทะเบียนรถที่ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญต้องมีติดรถขณะขับรถ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกตรวจแล้ว ยังมีเอกสารอื่น ๆ ที่หากไม่มีแล้วจะโดนปรับด้วยเช่นกัน คือ แผ่นป้ายทะเบียน รวมถึงป้ายเสียภาษีประจำปี

ซึ่งกรณีไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน รวมถึงป้ายเสียภาษีรถประจำปี จะถือว่ามีความผิดมาตรา 11 กล่าวคือ รถที่จดทะเบียนแล้วต้องแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที หากไม่มีหรือไม่แสดงแผ่นป้ายทะเบียน รวมถึงป้ายภาษีประจำปี มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ด้วยเช่นกัน

 

Cr. Kapook

 

CallAction