เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการเช่ารถ


1.คุณสมบัติของผู้เช่า

 • ผู้เช่ามีอายุ 21 ปีขึ้นไป และ มีใบขับขี่อายุ1ปีขึ้นไป โดยนับจากวันที่ออกบัตร
 • เอกสารประกอบการเช่ารถยนต์ระยะสั้น สำหรับบุคคลธรรมดา : บัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือ บัตรเครดิต

2. รถยนต์ให้เช่า

 • ผู้เช่าต้องไม่นำรถยนต์คันที่เช่าออกไปนอกราชอาณาจักร และผู้เช่าจะดูแลรักษาและครอบครองรถยนต์คันที่เช่าตลอดเวลา โดยไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมีส่วนครอบครองรถที่เช่า
 • ราคาที่ชำระเป็นเฉพาะส่วนการเช่ารถยนต์เช่าเท่านั้น ไม่รวมน้ำมัน ซึ่งน้ำมันจะอยู่ในปริมาณเต็มถัง ณ จุดรับรถ และผู้เช่าจะต้องเป็นผู้เติมน้ำมันเต็มถังเมื่อส่งคืนรถ ณ จุดคืนรถ หากพบว่าน้ำมันไม่เต็มถังมีค่าปรับขีดละ 500 บาท
 • ค่าบริการเช่ารถยนต์ไม่รวมค่าผ่านทางต่างๆ อาทิเช่น ค่าทางด่วน หรือ M-Flow หากผู้เช่ารถได้ขับผ่านช่อง M-Flow โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเพื่อชำระค่าผ่านทาง หากไม่ชำระในเวลาที่กำหนด ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าปรับและมีความผิดทางกฎหมายตามกฎหมายอาญา
 • จุดรับและคืนรถเช่า ที่บริษัท โตโยต้า (พารา) รถเช่า จำกัด สำนักงานใหญ่ และ สาขาเชียงใหม่ โดยผู้เช่าสามารถมารับและคืนรถได้ด้วยตัวเองทุกวันในช่วงเวลา 09.00-17.00 
 • ค่าบริการรับส่งรถนอกสถานที่ เริ่มต้นเที่ยวละ 200 บาท โดยนับ 20 กม.จากบริษัทฯ หากเกินกว่านั้นคิดค่าบริการเที่ยวละ 500 บาท ในกรุงเทพสำหรับสำนักงานใหญ่ และในเชียงใหม่สำหรับสาขาเชียงใหม่เท่านั้น โดยจะให้บริการในเวลาทำการเท่านั้น 09.00-17.00
 • ผู้เช่าไม่สามารถสูบบุหรี่ หรือนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นรถ หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้สภาพรถยนต์กลับมาสู่สภาพเดิม
 • ผู้เช่ามีหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์เช่าทั้งก่อนและหลังส่งมอบรถยนต์เช่า ทั้งสภาพภายในและภายนอก ปริมาณน้ำมัน เลขไมล์ และจำนวนกุญแจรถ ให้ตรงตามเอกสารส่งมอบรถยนต์เช่า
 • กรุณาตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าของท่านก่อนส่งมอบคืนรถเช่าทุกครั้ง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆทั้งสิ้น

3. กรณีคืนรถล่าช้า

 • ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เกิน 2 ชั่วโมงคิดเพิ่ม 1 วัน

4. ประกันภัย 

 • ราคารวมประกันภัยประเภท 1 คุ้มครองด้านอุบัติเหตุ ให้กับรถยนต์ที่เช่า โดยผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ในกรณีผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด ประมาท หรือไม่มีคู่กรณี
 • ประกันภัยไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ซึ่งผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายเป็นจำนวนเงิน 50% ตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • รถหาย หรือได้รับความเสียหายหนักทั้งคันไม่สามารถใช้งานต่อได้ ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายเป็นจำนวนเงิน 20% ของราคาตลาดที่บริษัทประกันภัยได้ประเมินไว้ ในกรณีผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด ประมาท หรือไม่มีคู่กรณี
 • ประกันภัยไม่ครอบคลุมความเสียหายภายในรถยนต์ที่เกิดจากผู้ใช้งาน ซึ่งผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • ประกันภัยไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับรถในกรณีน้ำท่วมทุกกรณี ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำสูง

5. การชำระค่าเช่า

 • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และเงินมัดจำ 
 • การจองรถจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินครบเต็มจำนวน ระบบจะทำการล็อกรถในวันเวลาที่ลูกค้าเลือก ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชำระโดยการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร หรือ ชำระโดยระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์
 • กรณีผู้เช่าขอยกเลิกสัญญาหลังชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าปรับ 30% โดยที่ผู้เช่าจะได้รับเงินค่าเช่าคืน 70% และ ค่ามัดจำได้คืนเต็มจำนวน
 • กรณีคืนรถก่อนกำหนดสัญญา บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าเช่าส่วนต่าง
 • กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหารถยนต์ตามที่ได้ตกลง บริษัทฯ ยินดีโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าเต็มจำนวนที่ได้ทำรายการ ภายในไม่เกิน 5 วันทำการ
 • เงินมัดจำจะถูกโอนเข้าบัญชีลูกค้าเต็มจำนวนเมื่อส่งคืนรถภายใน 5 วันทำการ ในกรณีที่รถกลับมาสภาพสมบูรณ์


บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากบริษัทฯ พบว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้เบื้องต้นไม่ตรงตามความเป็นจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของลูกค้า โดยไม่คืนค่าเช่าที่ได้ชำระมา

"ผู้เช่า” ต้องดูแลรักษารถยนต์ที่เช่า ให้อยู่ในสภาพดี และเก็บรักษารถยนต์ในที่ปลอดภัย สัญญาว่าจะใช้ และดูและรักษารถยนต์ที่เช่าเสมอวิญญูชนพึงปฏิบัติและจะไม่ใช้รถยนต์ที่เช่าในกรณีดังต่อไปนี้ ใช้แข่งขัน หรือทดสอบในแบบต่างๆ, ให้เช่าช่วงแก่บุคคลอื่น, ใช้ในการใดๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย, ทำการดัดแปลง ต่อเติม เปลี่ยนย้ายอุปกรณ์ หรือส่วนใดๆ ของรถยนต์, นำรถยนต์ที่เช่าออกไปใช้ภายนอกประเทศไทย ถ้า “ผู้เช่า” ไม่ปฏิบัติติตามสัญญาหรือปฏิบัติติฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ “ผู้ให้เช่า” มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาเช่าและเข้าครอบครองรถยนต์ที่เช่าได้ทันที ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือทำให้เสื่อมเสียสิทธิของ “ผู้ให้เช่า” ในการที่จะเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของ “ผู้เช่า” ได้อีกด้วย
 

 

 

CallAction